Giáo án lứa tuổi nhà trẻ

10/01/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Trường mầm non Hoạ My giới thiệu một số giáo án tham khảo các lứa tuổi

 


gi¸o ¸n dù thi cÊp quËn

M«n :gi¸o dôc ¢m nh¹c

Chñ ®iÓm:Rau – Hoa – Qu¶

§Ò tµi: Nghe h¸t:Lêi chµo buæi s¸ng

V§TN (TT) :Hoa ®µo

Løa tuæi:24 – 36 th¸ng

Ng­êi d¹y: TrÇn ThÞ BÝch H¹nh – Líp B2

Tr­êng mÇm non Ho¹ Mi

 

I. Môc ®Ých yªu cÇu

1. KiÕn thøc

- TrÎ nhí tªn bµi h¸t “Lêi chµo buæi s¸ng”

- B­íc ®Çu vËn ®éng theo nh¹c bµi “Hoa ®µo”

2. Kü n¨ng

- TrÎ thÝch vËn ®éng theo nh¹c cïng víi c« bµi “Hoa ®µo”

- Ph¸t triÓn tai nghe h¸t vµ ®o¸n tªn bµi h¸t.

- TrÎ biÕt ®­îc khi cã hoa ®µo në lµ s¾p ®Õn TÕt.

3. Th¸i ®é

- TrÎ ngoan h­ëng øng c¸c ho¹t ®éng trong giê häc do c« tæ chøc .

- D¹y trÎ ngoan biÕt chµo bè, chµo mÑ tr­íc khi ®i häc.

II. ChuÈn bÞ

- Nh¹c hai bµi h¸t: “Lêi chµo buæi s¸ng” vµ “Hoa ®µo”

- B¨ng h×nh theo lêi ca bµi “Lêi chµo buæi s¸ng”

- QuÇn ¸o trÎ gän gµng, chç ngåi cña trÎ réng ®Ó trÎ vËn ®éng.

III. H­íng dÉn

C¸c b­íc

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. æn ®Þnh

 

 

 

 

- C¸c con l¹i ®©y víi c« nµo, c¸c con cã biÕt líp m×nh ®­îc trang trÝ c©y hoa g× ®©y kh«ng?

§óng råi ®©y lµ c©y hoa ®µo. Hoa ®µo cã mµu g× nµo?

µ hoa ®µo cã mµu hång ®Êy.

 

 

 

 

 

2. Néi dung

- C¸c con xinh qu¸, b¹n nµo còng c­êi t­¬i nh­ nh÷ngb«ng hoa ®µo xinh xinh ®ãn chµo n¾ng mai, ®ãn chµo mét mïa xu©n míi t­¬i ®Ñp.

 

 

a. V§TN:

C¸c con cã biÕtbµi h¸t nµo nãi vÒ nh÷ng b«ng hoa ®µo ®¸ng yªu ®ã kh«ng?

- §óng råi ®ã lµ bµi h¸t “Hoa ®µo” ®Êy.

- B©y giê c« vµ c¸c con cïng h¸t bµi “Hoa ®µo” nhÐ.

+ C« cïng trÎ «n l¹i bµi h¸t 1 lÇn.

 

TrÎ tr¶ lêi

 

- Bµi h¸t sÏ hay h¬n nÕu c¸c con võa h¸t võa móa minh ho¹ theo lêi ca ®Êy. C¸c con cã thÝch kh«ng?

Cã ¹

 

* C« h¸t vµ móa 2 lÇn.

* D¹y trÎ vËn ®éng

- Líp h¸t vµ vËn ®éng cïng c« 2 lÇn.

- Mêi tæ lªn vËn ®éng (mçi tæ h¸t + vËn ®éng cïng c« 1 lÇn).

- Mêi nhãm lªn h¸t + vËn ®éng (mçi nhãm tõ 2- 4 trÎ lªn h¸t + vËn ®éng).

 

 

Trong khi trÎ vËn ®éng theo nh¹c c« chó ý bao qu¸t ®Ó ®éng viªn vµ söa sai cho trÎ

- C¸c con vËn ®éng theo lêi ca bµi h¸t “Hoa ®µo” rÊt giái c« khen c¸c con nµo.

- C¸c con cïng c« h¸t vµ móa l¹i mét lÇn bµi h¸t “Hoa ®µo” nhÐ (c« vµ trÎ h¸t + h¸t 1 lÇn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nghe h¸t:

Cã 1 b¹n nhá rÊt ngoan khi ®i häc biÕt chµo bè, chµo mÑ, c¸c con h·y l¾ng nghe xem ®ã lµ bµi h¸t g× nhÐ.

- LÇn 1: C« h¸t víi nh¹c + minh ho¹ bµi h¸t sau ®ã hái l¹i trÎ tªn bµi h¸t.

 

 

 

 

 

 

 

- LÇn 2: Cho trÎ nghe vµ xem b¨ng h×nh víi lêi bµi h¸t.

- C¸c con thÊy kh«ng b¹n nhá trong bµi h¸t rÊt ngoan, c¸c con còng chµo bè, chµo mÑ tr­íc khi ®i häc nhÐ.

 

3.KÕt thóc

H«m nay c¸c con rÊt ngoan h¸t giái l¹i vËn ®éng tµi, b©y giê c« ch¸u m×nh cïng lµm gièng b¹n nhá trong b¨ng nµo (cho trÎ lµm ®éng t¸c vµ h¸t theo c« gi¸o).

 

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này