Hội thi"Xây dựng bài giảng điện tử - phần mềm giáo dục"

08/04/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi
Hưởng ứng phong trào hội thi”Xây dựng bài giảng điện tử – phần mềm giáo dục” các cấp, trường mầm non Họa Mi tham gia tích cực. Thư viện học liệu điện tử và phần mềm trò chơi âm nhạc Indergames đạt giải nhì cấp Thành Phố.(Ngày 19/3/2009)

< meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>< meta name=”ProgId” content=”Word.Document”>< meta name=”Generator” content=”Microsoft Word 11″>< meta name=”Originator” content=”Microsoft Word 11″><!–[if !mso]>v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!– /* Font Definitions */ @font-face      {font-family:Helvetica;      panose-1:2 11 5 4 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Courier;      panose-1:2 7 4 9 2 2 5 2 4 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Tms Rmn”;      panose-1:2 2 6 3 4 5 5 2 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Helv;      panose-1:2 11 6 4 2 2 2 3 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”New York”;      panose-1:2 4 5 3 6 5 6 2 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:System;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Wingdings;      panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”MS Mincho”;      panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;      mso-font-alt:”MS 明朝”;      mso-font-charset:128;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face      {font-family:Batang;      panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1;      mso-font-alt:바탕;      mso-font-charset:129;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face      {font-family:SimSun;      panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;      mso-font-alt:宋体;      mso-font-charset:134;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face      {font-family:PMingLiU;      panose-1:2 1 6 1 0 1 1 1 1 1;      mso-font-alt:新細明體;      mso-font-charset:136;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face      {font-family:”MS Gothic”;      panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;      mso-font-alt:”MS ゴシック”;      mso-font-charset:128;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face      {font-family:Dotum;      panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1;      mso-font-alt:돋움;      mso-font-charset:129;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face      {font-family:SimHei;      panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;      mso-font-alt:黑体;      mso-font-charset:134;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face      {font-family:MingLiU;      panose-1:2 1 6 9 0 1 1 1 1 1;      mso-font-alt:細明體;      mso-font-charset:136;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face      {font-family:Mincho;      panose-1:2 2 6 9 4 3 5 8 3 5;      mso-font-alt:明朝;      mso-font-charset:128;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face      {font-family:Gulim;      panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1;      mso-font-alt:굴림;      mso-font-charset:129;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face      {font-family:Century;      panose-1:2 4 6 3 5 7 5 2 3 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Angsana New”;      panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;      mso-font-charset:222;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face      {font-family:”Cordia New”;      panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:222;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face      {font-family:Mangal;      panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:32771 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Latha;      panose-1:2 0 4 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:1048579 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Sylfaen;      panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:67110535 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:Vrinda;      panose-1:1 1 6 0 1 1 1 1 1 1;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:65539 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Raavi;      panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131075 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Shruti;      panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:262147 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Sendnya;      panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:1;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face      {font-family:Gautami;      panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:2097155 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Tunga;      panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:4194307 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Estrangelo Edessa”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:-2147459005 0 128 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Arial Unicode MS”;      panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-format:other;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Tahoma;      panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face      {font-family:”\.VnTimeH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Verdana Ref”;      mso-font-alt:Tahoma;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} @font-face      {font-family:”\.VnTime”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Marlett;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”Lucida Console”;      panose-1:2 11 6 9 4 5 4 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:-2147482993 6144 0 0 31 0;} @font-face      {font-family:”Lucida Sans Unicode”;      panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:-2147476737 14699 0 0 63 0;} @font-face      {font-family:Verdana;      panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} @font-face      {font-family:”Arial Black”;      panose-1:2 11 10 4 2 1 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Comic Sans MS”;      panose-1:3 15 7 2 3 3 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:Impact;      panose-1:2 11 8 6 3 9 2 5 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:Georgia;      panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Franklin Gothic Medium”;      panose-1:2 11 6 3 2 1 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Palatino Linotype”;      panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:-536870009 1073741843 0 0 415 0;} @font-face      {font-family:”Trebuchet MS”;      panose-1:2 11 6 3 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:Webdings;      panose-1:5 3 1 2 1 5 9 6 7 3;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”MV Boli”;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 256 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Microsoft Sans Serif”;      panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:1627421663 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face      {font-family:”Agency FB”;      panose-1:2 11 5 3 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Arial Narrow”;      panose-1:2 11 5 6 2 2 2 3 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Arial Rounded MT Bold”;      panose-1:2 15 7 4 3 5 4 3 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Blackadder ITC”;      panose-1:4 2 5 5 5 16 7 2 13 2;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Bodoni MT”;      panose-1:2 7 6 3 8 6 6 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Bodoni MT Black”;      panose-1:2 7 10 3 8 6 6 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Bodoni MT Condensed”;      panose-1:2 7 6 6 8 6 6 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Book Antiqua”;      panose-1:2 4 6 2 5 3 5 3 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Bookman Old Style”;      panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Bradley Hand ITC”;      panose-1:3 7 4 2 5 3 2 3 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Calisto MT”;      panose-1:2 4 6 3 5 5 5 3 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Castellar;      panose-1:2 10 4 2 6 4 6 1 3 1;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Century Gothic”;      panose-1:2 11 5 2 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Century Schoolbook”;      panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Copperplate Gothic Bold”;      panose-1:2 14 7 5 2 2 6 2 4 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Copperplate Gothic Light”;      panose-1:2 14 5 7 2 2 6 2 4 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Curlz MT”;      panose-1:4 4 4 4 5 7 2 2 2 2;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Edwardian Script ITC”;      panose-1:3 3 3 2 4 7 7 13 8 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Elephant;      panose-1:2 2 9 4 9 5 5 2 3 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Engravers MT”;      panose-1:2 9 7 7 8 5 5 2 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Eras Bold ITC”;      panose-1:2 11 9 7 3 5 4 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Eras Demi ITC”;      panose-1:2 11 8 5 3 5 4 2 8 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Eras Light ITC”;      panose-1:2 11 4 2 3 5 4 2 8 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Eras Medium ITC”;      panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 8 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Felix Titling”;      panose-1:4 6 5 5 6 2 2 2 10 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Forte;      panose-1:3 6 9 2 4 5 2 7 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Franklin Gothic Book”;      panose-1:2 11 5 3 2 1 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Franklin Gothic Demi”;      panose-1:2 11 7 3 2 1 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Franklin Gothic Demi Cond”;      panose-1:2 11 7 6 3 4 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Franklin Gothic Heavy”;      panose-1:2 11 9 3 2 1 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Franklin Gothic Medium Cond”;      panose-1:2 11 6 6 3 4 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”French Script MT”;      panose-1:3 2 4 2 4 6 7 4 6 5;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Garamond;      panose-1:2 2 4 4 3 3 1 1 8 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:Gigi;      panose-1:4 4 5 4 6 16 7 2 13 2;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Gill Sans MT Ext Condensed Bold”;      panose-1:2 11 9 2 2 1 4 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”Gill Sans MT”;      panose-1:2 11 5 2 2 1 4 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”Gill Sans MT Condensed”;      panose-1:2 11 5 6 2 1 4 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”Gill Sans Ultra Bold”;      panose-1:2 11 10 2 2 1 4 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”Gill Sans Ultra Bold Condensed”;      panose-1:2 11 10 6 2 1 4 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”Gloucester MT Extra Condensed”;      panose-1:2 3 8 8 2 6 1 1 1 1;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Goudy Old Style”;      panose-1:2 2 5 2 5 3 5 2 3 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Goudy Stout”;      panose-1:2 2 9 4 7 3 11 2 4 1;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Haettenschweiler;      panose-1:2 11 7 6 4 9 2 6 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”Imprint MT Shadow”;      panose-1:4 2 6 5 6 3 3 3 2 2;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Lucida Sans”;      panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Lucida Sans Typewriter”;      panose-1:2 11 5 9 3 5 4 3 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-pitch:fixed;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”MS Outlook”;      panose-1:5 1 1 0 1 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”Maiandra GD”;      panose-1:2 14 5 2 3 3 8 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Monotype Corsiva”;      panose-1:3 1 1 1 1 2 1 1 1 1;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face      {font-family:”OCR A Extended”;      panose-1:2 1 5 9 2 1 2 1 3 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:modern;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Palace Script MT”;      panose-1:3 3 3 2 2 6 7 12 11 5;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Papyrus;      panose-1:3 7 5 2 6 5 2 3 2 5;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Perpetua;      panose-1:2 2 5 2 6 4 1 2 3 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Perpetua Titling MT”;      panose-1:2 2 5 2 6 5 5 2 8 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Pristina;      panose-1:3 6 4 2 4 4 6 8 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Rage Italic”;      panose-1:3 7 5 2 4 5 7 7 3 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:Rockwell;      panose-1:2 6 6 3 2 2 5 2 4 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Rockwell Condensed”;      panose-1:2 6 6 3 5 4 5 2 1 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Rockwell Extra Bold”;      panose-1:2 6 9 3 4 5 5 2 4 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Script MT Bold”;      panose-1:3 4 6 2 4 6 7 8 9 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”Tw Cen MT”;      panose-1:2 11 6 2 2 1 4 2 6 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”Tw Cen MT Condensed”;      panose-1:2 11 6 6 2 1 4 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”Wingdings 2″;      panose-1:5 2 1 2 1 5 7 7 7 7;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”Wingdings 3″;      panose-1:5 4 1 2 1 8 7 7 7 7;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”Bookshelf Symbol 7″;      panose-1:5 1 1 1 1 1 1 1 1 1;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”MS Reference Sans Serif”;      panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} @font-face      {font-family:”MS Reference Specialty”;      panose-1:5 0 5 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”Tw Cen MT Condensed Extra Bold”;      panose-1:2 11 8 3 2 2 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face      {font-family:”John Handy LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Academy Engraved LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”University Roman LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Milano LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Smudger LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Ruach LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”La Bamba LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Quixley LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”One Stroke Script LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Odessa LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Scruff LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”ParkAvenue BT”;      panose-1:3 2 6 2 5 5 6 8 7 5;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”Staccato222 BT”;      panose-1:3 9 7 2 3 4 7 2 4 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”Cataneo BT”;      panose-1:3 2 8 2 4 5 2 6 8 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”Blackletter686 BT”;      panose-1:3 4 8 2 2 6 8 4 8 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”Calligraph421 BT”;      panose-1:3 6 7 2 5 4 2 2 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”MisterEarl BT”;      panose-1:3 8 8 2 2 3 2 2 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:script;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”OldDreadfulNo7 BT”;      panose-1:4 8 8 5 6 1 7 1 8 2;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”HolidayPi BT”;      panose-1:5 12 1 2 1 2 9 2 2 2;      mso-font-charset:2;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face      {font-family:”Jokerman LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Orange LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Victorian LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Westwood LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Rage Italic LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Tiranti Solid LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Mekanik LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Highlight LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:”Broadway BT”;      panose-1:4 4 9 5 8 11 2 2 5 2;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”Square721 BT”;      panose-1:2 11 5 4 2 2 2 6 2 4;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:135 0 0 0 27 0;} @font-face      {font-family:”Pump Demi Bold LET”;      panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:auto;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:131 0 0 0 9 0;} @font-face      {font-family:Kartika;      panose-1:2 2 5 3 3 4 4 6 2 3;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:8388611 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnArialH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnArial”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 17 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBook-Antiqua”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnArabia”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnArial Narrow”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnAristote”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnAvant”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBahamasB”;      panose-1:2 11 226 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBlack”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBodoni”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCentury Schoolbook”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnClarendon”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCommercial Script”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCooper”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnMonotype corsiva”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCourier”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCourier New”;      panose-1:2 2 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnExotic”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnFree”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnGothic”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnHelvetIns”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnKoala”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnLincoln”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnLinus”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnLucida sans”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnMemorandum”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnMystical”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnPark”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnPresent”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnRevue”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnShelley Allegro”;      panose-1:4 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:decorative;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} @font-face      {font-family:”\.VnSouthern”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnStamp”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnTeknical”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnTifani Heavy”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnUniverse”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnVogue”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBook-AntiquaH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnArabiaH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnArial NarrowH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnAristoteH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnAvantH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBahamasBH”;      panose-1:2 11 226 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBlackH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnBodoniH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCentury SchoolbookH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnClarendonH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCommercial ScriptH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCooperH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnMonotype corsivaH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnCourier NewH”;      panose-1:2 2 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:roman;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnExoticH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnFreeH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnGothicH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnHelvetInsH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnKoalaH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnLincolnH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} @font-face      {font-family:”\.VnLinusH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnMemorandumH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnMysticalH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnParkH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnPresentH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnRevueH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnSouthernH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnTeknicalH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnTifani HeavyH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnUniverseH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.VnVogueH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face      {font-family:”\.Vn3DH”;      panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0;      mso-font-charset:0;      mso-generic-font-family:swiss;      mso-font-pitch:variable;      mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal      {mso-style-parent:”";      margin:0in;      margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      font-size:14.0pt;      font-family:”\.VnTime”;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;      mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader      {margin:0in;      margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      tab-stops:center 3.0in right 6.0in;      font-size:14.0pt;      font-family:”\.VnTime”;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;      mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter      {margin:0in;      margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      tab-stops:center 3.0in right 6.0in;      font-size:14.0pt;      font-family:”\.VnTime”;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;      mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} ins      {mso-style-type:export-only;      text-decoration:none;} span.msoIns      {mso-style-type:export-only;      mso-style-name:”";      text-decoration:underline;      text-underline:single;} span.msoDel      {mso-style-type:export-only;      mso-style-name:”";      text-decoration:line-through;      color:red;} @page Section1      {size:595.35pt 842.0pt;      margin:70.9pt 51.05pt 70.9pt 90.7pt;      mso-header-margin:.5in;      mso-footer-margin:.5in;      mso-paper-source:0;} div.Section1      {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0      {mso-list-id:536938365;      mso-list-type:hybrid;      mso-list-template-ids:1587202948 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1      {mso-level-start-at:0;      mso-level-number-format:bullet;      mso-level-text:;      mso-level-tab-stop:.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;      font-family:Symbol;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;      mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level2      {mso-level-tab-stop:1.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l0:level3      {mso-level-tab-stop:1.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l0:level4      {mso-level-tab-stop:2.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l0:level5      {mso-level-tab-stop:2.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l0:level6      {mso-level-tab-stop:3.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l0:level7      {mso-level-tab-stop:3.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l0:level8      {mso-level-tab-stop:4.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l0:level9      {mso-level-tab-stop:4.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1      {mso-list-id:631516219;      mso-list-type:hybrid;      mso-list-template-ids:1219795756 54065442 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l1:level1      {mso-level-number-format:bullet;      mso-level-text:-;      mso-level-tab-stop:.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;      font-family:”\.VnTime”;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;      mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level2      {mso-level-tab-stop:1.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1:level3      {mso-level-tab-stop:1.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1:level4      {mso-level-tab-stop:2.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1:level5      {mso-level-tab-stop:2.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1:level6      {mso-level-tab-stop:3.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1:level7      {mso-level-tab-stop:3.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1:level8      {mso-level-tab-stop:4.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l1:level9      {mso-level-tab-stop:4.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l2      {mso-list-id:713886942;      mso-list-type:hybrid;      mso-list-template-ids:-1099777068 852921132 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1      {mso-level-text:%1-;      mso-level-tab-stop:.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l3      {mso-list-id:833836628;      mso-list-type:hybrid;      mso-list-template-ids:-1277153800 1684180798 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1      {mso-level-number-format:roman-upper;      mso-level-text:%1-;      mso-level-tab-stop:.75in;      mso-level-number-position:left;      margin-left:.75in;      text-indent:-.5in;} @list l4      {mso-list-id:1452820606;      mso-list-type:hybrid;      mso-list-template-ids:983991096 -1167309596 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l4:level1      {mso-level-start-at:2;      mso-level-number-format:bullet;      mso-level-text:-;      mso-level-tab-stop:.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;      font-family:”Times New Roman”;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @list l5      {mso-list-id:1877966398;      mso-list-type:hybrid;      mso-list-template-ids:2106914290 -982065782 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l5:level1      {mso-level-text:%1-;      mso-level-tab-stop:.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;} @list l6      {mso-list-id:1950745609;      mso-list-type:hybrid;      mso-list-template-ids:1716551132 1022758722 -147432826 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l6:level1      {mso-level-number-format:bullet;      mso-level-text:-;      mso-level-tab-stop:.5in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;      font-family:Arial;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level2      {mso-level-start-at:2;      mso-level-number-format:bullet;      mso-level-text:;      mso-level-tab-stop:1.0in;      mso-level-number-position:left;      text-indent:-.25in;      font-family:Wingdings;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;      mso-bidi-font-family:Arial;} ol      {margin-bottom:0in;} ul      {margin-bottom:0in;} –><!–[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable      {mso-style-name:”Table Normal”;      mso-tstyle-rowband-size:0;      mso-tstyle-colband-size:0;      mso-style-noshow:yes;      mso-style-parent:”";      mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;      mso-para-margin:0in;      mso-para-margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      font-size:10.0pt;      font-family:”Times New Roman”;      mso-ansi-language:#0400;      mso-fareast-language:#0400;      mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid      {mso-style-name:”Table Grid”;      mso-tstyle-rowband-size:0;      mso-tstyle-colband-size:0;      border:solid windowtext 1.0pt;      mso-border-alt:solid windowtext .5pt;      mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;      mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;      mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;      mso-para-margin:0in;      mso-para-margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      font-size:10.0pt;      font-family:”Times New Roman”;      mso-ansi-language:#0400;      mso-fareast-language:#0400;      mso-bidi-language:#0400;} <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

Phßng Gi¸o dôc QuËn CÇu GiÊy

Tr­­êng mÇm non Ho¹ Mi

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

CÇu GiÊy, ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2009

 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy

Người viết: Vũ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Đơn vị: Trường mầm non Hoạ Mi

 

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo!

Các quí vị đại biểu!

Thưa toàn thể hội nghị!

Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ GD & ĐT về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo, ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2008 – 2009 đó là “Năm học công nghệ thông tin”

Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho tập thể CBGVNV trường mầm non Hoạ Mi báo cáo tham luận về việc “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy” trong nhà trường.

Kính thưa các đồng chí!

Có thể nói trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin thì việc “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy” sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục cả nước nói chung và giáo dục Cầu Giấy nói riêng.

Để có được những sản phẩm “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy” chúng tôi đã triển khai những biện pháp sau:

1. Đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác sử dụng các thiết bị CNTT

Để thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy, điều kiện thiết yếu và cần thiết là không thể thiếu thốn về cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho công tác này.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Quận, lãnh đạo Phòng giáo dục; cùng với sự chỉ đạo sâu sát của ban giám hiệu nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhiệt tình của hội cha mẹ học sinh nhà trường, trong những năm học qua đã trang bị cho 100% nhóm lớp có đủ đầu đĩa VCD, ti vi, đàn oocgal, đài casset, máy ảnh máy quay kỹ thuật số.

Năm học 2007–2008 nhà trường được trang bị thêm 8 máy tính Kidsmart, 1 Laptop, 1 máy chiếu Prozector, 6 máy tính cho phòng giám hiệu và hành chính. Trên cơ sở các trang thiết bị như vậy nhà trường đã xây dựng 1 phòng máy tính riêng gồm 8 máy tính,thiết lập mạng Lan và kết nối Internet trong phòng máy và các phòng chức năng. Lắp đặt cố định máy chiếu Prozector tại phòng máy tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tổ chức các hoạt động dạy học sử dụng máy chiếu và cho trẻ chơi và hoạt động với các phần mềm Kidsmart, bút chì thông minh, em tập tô màu, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên soạn bài trên máy, khai thác thông tin trên mạng phục vụ bài giảng.

Xây dựng lịch học, lịch hoạt động phòng máy khoa học để tránh bị chồng chéo.

Căn cứ theo các yêu cầu chung của toàn ngành về công tác tổ chức quản lý trong nhà trường, ban giám hiệu đã nghiên cứu, lựa chọn các phần mềm quản lý trường học có tính năng sử dụng cao, dễ sử dụng, có thể cập nhật kịp thời theo sự thay đổi theo ngành dọc, phần mềm có đặc thù phù hợp với nhà trường.

Hiện nay trường chúng tôi đang sử dụng một số phần mềm để hỗ trợ cho công tác quản lý trong nhà trường rất hiệu quả:

+ Phần mềm quản lý nhân sự.

+ Phần mềm tra cứu văn bản pháp luật.

+ Phần mềm tính khẩu phần ăn.

+ Phần mềm thu và thanh toán.

+ Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp.

+ Phần mềm theo dõi sức khoẻ trẻ.

+ Trang Web của nhà trường.

 

2. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ

Nhân tố con người là yếu tố quyết định tới chất lượng công việc, để có được đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có trình độ tin học đáp ứng với yêu cầu của ngành thì việc bồi dưỡng đội ngũ có yếu tố quyết định. Chính vì vậy ngay từ năm tiên đầu triển khai nhiệm vụ chúng tôi đã khảo sát trình độ tin học cơ bản của cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2007 – 2008 có 30% cán bộ giáo viên, nhân viên đã qua tin học cơ bản. Căn cứ vào kết quả khảo sát chúng tôi khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên tự bồi dưỡng trình độ tin học cơ bản trong thời gian hè 2008 để bắt kịp với nhiệm vụ năm học 2008 -2009, đến nay đã có 79%CBGVNV có trình độ tin học cơ bản.

2.1. Đối với cán bộ quản lý:

Nghiên cứu sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý: Phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm theo dõi sức khoẻ, phần mềm tra cứu văn bản pháp luật.

Tham gia các lớp bồi dưỡng về CNTT do phòng giáo dục tổ chức.

Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học của bản thân, xây dựng lập kế hoạch chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

2.2. Đối với giáo viên:

Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ giáo viên sử dụng phần mềm Power Point, tập huấn cho giáo viên cốt cán, nhanh nhẹn có kiến thức tin học sử dụng khai thác một số phần mềm hỗ trợ soạn giảng khác: Lập trình Power Point, Photoshop (Cắt sửa hình ảnh); Ulead video studio.10 (cắt chỉnh băng hình). Phần mềm lập trình Visual Basic 6.0, Visual Installer thiết kế trò chơi.

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện tử CNTT: Máy quay, máy ảnh, máy chiếu..

Đến nay đã có 100% giáo viên sử dụng soạn giáo trên máy, 64% giáo viên biết sử dụng phần mềm Power Point để soạn giảng, 20% giáo viên sử dụng thành thạo một số phần mềm hỗ trợ soạn giảng. Ngày 16/2 vừa qua chúng tôi đã tổ chức “Hội thảo phổ biến kinh nghiệm sử dụng các phần mềm hỗ trợ soạn giảng” cho 100%cán bộ giáo viên, nhân viên học tập.

2.3. Đối với nhân viên văn phòng:

Tập huấn cho 100% nhân viên văn phòng sử dụng máy tính thành thạo, soạn thảo văn bản đúng thành thạo các phần mềm: Phần mềm tính khẩu phần ăn, phần mềm thu và thanh toán, phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp.

3. Triển khai ứng dụng

3.1.Khai thác sử dụng các phần mềm quản lý, trang web:

Sau khi nghiên cứu kỹ các phần mềm về quản lý, chúng tôi phân công trách nhiệm cho từng người phụ trách khai thác các phần mềm:

+ Phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm tra cứu văn bản pháp luật: đồng chí Hiệu trưởng phụ trách.

+ Phần mềm theo dõi sức khoẻ: đồng chí hiệu phó nuôi dưỡngphụ trách.

+ Trang Web của trường: đồng chí hiệu phó dạy phụ trách.

+ Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp: đồng chí kế toán phụ trách

+ Phần mềm tính khẩu phần ăn, phần mềm thu và thanh toán: đồng chí kế toán nhà ăn phụ trách.

Các phần mềm quản lý được sử dụng và cập nhật thường xuyên có hiệu quả: phần mềm “Quản lý nhân sự” theo dõi được toàn bộ nhân sự trong nhà trường, khi có sự thay đổi về nhân sự chỉ cần thêm hoặc bớt đi các thông số phần mềm sẽ tự điều chuyển; “Phần mềm thu thanh toán” hết sức tiện lợi: trước đây thay bằng cách mỗi trẻ phải ghi 1 phiếu thu thì bây giờ kế toán ăn chỉ cần nhập số xuất ăn của trẻ trong tháng đó phần mềm sẽ tính kết quả; “Phần mềm tính khẩu phần ăn” cũng rất hiệu quả kế toán ăn chỉ cần nhập thực phẩm, số lượng thực phẩm phẩn mềm sẽ tự tính tỉ lệ Calo theo thực đơn. Đặc biệt năm học này chúng tôi đưa vào sử dụng phần mềm mới “Theo dõi sức khoẻ cho trẻ” đã hạn chế được rất nhiều việc tính toán chỉ số theo cân nặng, theo chiều cao.

Việc sử dụng trang Web được ban giám hiệu quan tâm và đầu tư vì đây chính là cầu nối giao tiếp, là hình thức thông tin quảng cáo tốt nhất cho nhà trường mà không cần phải tốn nhiều công sức nhờ phóng viên báo đài đưa tin, đưa bài. Chúng tôi thành lập Ban chỉ đạo, phân công từng tiểu ban phụ trách thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch đưa tin bài theo hàng tuần, hàng tháng, sắp xếp kho dữ liệu trên trang Web khoa học để tất cả mọi người khi cập nhật vào có thể xem thông tin một cách nhanh nhất. Thông báo địa chỉ trang Web cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nắm được.

3.2. Khai thác sử dụng phần mềm Kidsmart và một số phần mềm giáo dục khác:

Phát huy hiệu quả của phòng máy, chúng tôi xây dựng kế hoạch ứng dụng phần mềm cho từng lứa tuổi theo từng chủ đề phù hợp. Xây dựng thời khoá biểu cho 5 lớp mẫu giáo Nhỡ – Lớn hoạt động 2 tuần/lần, đă kế hoạch cho giáo viên soạn giáo án trong sổ soạn bài, khai thác trò chơi trong phần mềm để ứng dụng vào các hoạt động có hiệu quả như: Dạy trẻ nhận biết về hình dạng, kích thước, màu sắc, các bộ phận cơ thể trong giờ LQVT, khám phá MTXQ từ phần mềm Happykid; Trò chơi: “Bé vừa, bé xíu, bé bự” được ứng dụng thành hoạt động tạo hình hướng dẫn trẻ làm rối những nhân vật trong gia đình nhà “Bé vừa, bé xíu, bé bự” được trẻ rất thích thú. Trò chơi “Xây nhà trên cát” được ứng dụng vào các giờ hoạt động cho trẻ xếp hình, chơi xây dựng, chơi hoạt động ngoài trời…Không chỉ ứng dụng các phần mềm trong soạn giảng giáo viên còn khai thác để trang trí tạo môi trường lớp thêm hấp dẫn.

Ngoài việc sử dụng phần mềm Kidsmart giáo viên đã sử dụng một số phần mềm khác: Bút chì thông minh để dạy trẻ các kiến thức về toán học: Bài dạy trẻ nhận biết các hình cơ bản, bài dạy trẻ về nhóm số lượng…Phần mềm “Em tập tô màu” hỗ trợ giáo viên dạy trẻ cách lựa chọn phối màu trên tranh, cách tô màu sao cho bức tranh thêm đẹp.

 

3.3. Khai thác thông tin trên Internet:

Tư liệu trên Internet rất phong phú và đa dạng, nhưng lựa chọn thông tin, tư liệu như thế nào cho hiệu quả mới thực sự khó và mất nhiều thời gian. Trong quá trình khai thác chúng tôi giúp cho giáo viên biết lựa chọn các dữ liệu cho phù hợp với bài giảng của mình. Không phải lúc nào cũng có thể “Download” được một dữ liệu cần thiết và phù hợp, khi chọn được một dữ liệu tốt nhưng lại không thể “Download”được, chính vì vậy giáo viên cần phải có sự kiên trì.

<!–[if gte vml 1]> <![endif]–><!–[if !vml]–>image<!–[endif]–>Trong quá trình khai thác chúng tôi sử dụng 1 số trang trên Internet để khai thác dữ liệu:

- Mp3.zing.vn

- Sannhac.comKhai thác video nhạc, nhạc không lời, có lời

- Google.com: Tìm kiếm tư liệu hình ảnh, tư liệu bài viết phục vụ giảng dạy

Tìm kiếm các phần mềm: Convert file, convert tiếng: Feer Converter, Ulead video studio.10, Total converter.

<!–[if gte vml 1]><![endif]–><!–[if !vml]–>image<!–[endif]–>-Thư viện ảnh động: Tìm các tư liệu hình động

- Clip.vn

- Getty ImagesKhai thác các video clip

3.4. Xây dựng thư viện học liệu điện tử:

Trong nội dung BDTX chu kỳ II cho giáo viên phần giáo dục địa phương, giáo viên phải tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng thiết lập sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT. Chính vì điều này nên ngay từ khi tổ chức cho giáo viên học bài này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch định hướng cho giáo viên phấn đấu:

- Tự nghiên cứu các phần mềm trong bài học, có sự hỗ trợ của ban giám hiệu khi gặp khó khăn.

- Đề ra chỉ tiêu khi học xong phần học mỗi giáo viên có ít nhất 1 bài giảng điện tử được ứng dụng vào thực tế để minh hoạ cho kết quả học tập của bản thân. Khuyến khích các giáo viên có khả năng xây dựng nhiều giáo án đóng góp kho dữ liệu của nhà trường.

Khi bước sang học phần này nhiều giáo viên rất nản chí vì trình độ khả năng tin học của mình. Nhưng nhờ sự động viên và khích lệ, định hướng của BGH nên 100% giáo viên vững tâm hơn khi thực hiện bài học. Kết quả thật đáng mừng 100% giáo viên (kể cả những giáo viên lớn tuổi (40 tuổi) cũng thiết kế được 1 bài giảng sử dụng trình chiếu Power Point đơn giản. Sau khi kết thúc phần bồi dưỡng thường xuyên phần giáo dục địa phương chúng tôi có 33 bài giảng điện tử được ứng dụng. Năm học 2007 – 2008 trường mầm non Hoạ Mi được Sở GD&ĐT đánh giá là đơn vị chỉ đạo xuất sắc công tác BDTX.

Để có được những sản phẩm ứng dụng CNTT cần có kho dữ liệu chung trong nhà trường, trong năm học này chúng tôi đã thành lập tổ chuyên môn gồm các cán bộ giáo viên có khả năng tin học để xây dựng và tập hợp kho dữ liệu chung trong toàn trường. Căn cứ vào từng bài dạy, các hoạt động cụ thể theo từng chủ đề, độ tuổi, xác định nội dung từng bài dạy, từng hoạt động để tìm nguồn thông tin hình ảnh băng hình thiết kế bài giảng cho phù hợp.

Công đoạn tìm nguồn thông tin, hình ảnh, băng hình để xây dựng bài giảng là công đoạn khó khăn nhất, mất nhiều thời gian, vì mỗi hình ảnh cần phải được chọn lọc kỹ đảm bảo nội dung, rõ nét, phù hợp từng nội dung bài dạy. Ở phần này chúng tôi thường khai thác các băng hình có sẵn, tư liệu trên Internet, quay băng hình, sử dụng các phần mềm hỗ trợ khác để hoàn thành bài giảng.

Ngoài việc xây dựng bài giảng tập trung chúng tôi có biện pháp khuyến khíchcá nhân giáo viên tự xây dựng bài giảng điện tử qua các hội thi giáo viên giỏi, thi xây dựng bài giảng điện tử, phần mềm học tập, đề ra kế hoạch cho giáo viên đăng ký soạn bài giảng thiết kế phần mềm ngay từ đầu năm học.

Phát huy tích tích cực của từng cá nhân trong việc huy động nguồn lực phụ huynh học sinh hỗ trợtìm tài liệu, khai thác những phụ huynh có kiến thức về CNTT giúp nhà trường thiết lập bài giảng.

Sau khi thiết lập song các bài giảng chúng tôi lựa chọn sắp xếp các bài giảng theo từng lứa tuổi, từng môn học để thuận tiện cho việc sử dụng của giáo viên. Tập hợp in sao thành đĩa CD phân về cho các khối lớp để sử dụng trong quá trình dạy trẻ.

 

4. Kết quả

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Sau 2 năm triển khai thực hiện việc “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập”với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường chúng tôi đã thu được kết quả sau:

- Việc sử dụng các phần mềm trong quản lý: quản lý nhân sự, quản lý theo dõi sức khoẻ, thu thanh toán, tính khẩu phần ăn, kế toán hành chính sự nghiệp đã giản tiện được rất nhiều chi phí về thời gian, tiền bạc, công sức mà các thông tin lại hết sức chính xác, được cập nhật thường xuyên,đảm bảo nhanh gọn.

- Giáo viên được thay đổi về nhận thức, có kỹ năng trong việc sử dụng máy tính để soạn bài, thiết kế bài giảng, phần mềm giáo dục. Biết khai thác và sử dụng một số phần mềm, khai thác thông tin trên Internet để ứng dụng soạn giảng.

- Thiết kế được: Bộ phần mềm trò chơi cho trẻ LQVT lứa tuổi MGB – MGN (22 trò chơi), Bộ phần mềm trò chơi giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non(4 trò chơi); Bộ bài giảng cho trẻ LQCV (gồm 29 chữ cái tiếng Việt); Bộ bài giảng khám phá MTXQ lứa tuổi mẫu giáo (về: Bốn mùa, Các nghề trong xã hội, Bác Hồ, Thủ đô Hà Nội, Ngày sinh nhật mẹ, Ngày nghỉ gia đình, Ngày Tết gia đình); Bộ bài giảng LQVT lứa tuổi MGB (7 bài giảng); Bộ bài giảng cho trẻ LQVH lứa tuổi mẫu giáo (19 bài giảng). Bài giảng tập tô chữ H, K.

- Đã ứng dụng được 75 giờ dạy sử dụng bài giảng và phần mềm, 22 hoạt động ứng dụng các phần mềm khác: Kidsmart, Em tập tô màu, Bút chì thông minh, Hapyykid.

Qua việc “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy” chúng tôi nhân thấy, mỗi một phần mềm đều có những tính năng ưu việt giúp cho các nhà quản lý không tốn nhiều công sức, thời gian mà vẫn hoàn thành công việc nhanh, gọn, chích xác. Mỗi giáo án là một đồ dùng hiệu quả, hữu hiệu vì nó được sử dụng lâu dài, bảo quản dễ, đặc biệt với những hình ảnh động, những hiệu ứng “đắt” mà đồ dùng tự tạo không thể thay thế được giúp cho trẻ tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Với cách làm như vậy trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm các bộ đồ dùng: Dạy trẻ tập tô, Dạy trẻ học thơ, nhận biết tập nói… đểngày càng hoàn thiện hơn kho dữ liệu điện tử trong nhà trường.

5. Đề xuất

Để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và đổi mới phương phápdạyhọcđạt hiệuquả trong cáctrườngmầmnon đềnghị :

+ C¸c cÊp thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác “phổ cập” tin học trong đội ngũ giáo viên.

+ Lựa chọn công nghệ, trang thiết bị trên một nền công nghệ phù hợp, cần phải được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư tránh gây lãng phí.

+ Hệ thống hoá tất cả các dữ kiện về công tác quản lý, giảng dạy giúp cho ban giám hiệu và giáo viên sắp xếp được nhiều thời gian hơn trong nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao chất lượng về hiệu quả quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy.

 

Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của chúng tôi trong quá trình “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập” trong nhà trường, rất mong đượclắng nghe những ý kiến đóng góp, sự chia sẻ của các đồng chí để công tác ứng dụng CNTT trong trường chúng tôi nói riêng và các nhà trường nói chung đạt hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

< meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>< meta name=”ProgId” content=”Word.Document”>< meta name=”Generator” content=”Microsoft Word 11″>< meta name=”Originator” content=”Microsoft Word 11″><!–[if !mso]>v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if !mso]>< object classid=”clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D” id=ieooui>< /object>st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–><!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal      {mso-style-parent:”";      margin:0in;      margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      font-size:12.0pt;      font-family:”Times New Roman”;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter      {margin:0in;      margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      tab-stops:center 3.0in right 6.0in;      font-size:12.0pt;      font-family:”Times New Roman”;      mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1      {size:595.35pt 842.0pt;      margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 90.7pt;      mso-header-margin:.5in;      mso-footer-margin:.5in;      mso-paper-source:0;} div.Section1      {page:Section1;} –><!–[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable      {mso-style-name:”Table Normal”;      mso-tstyle-rowband-size:0;      mso-tstyle-colband-size:0;      mso-style-noshow:yes;      mso-style-parent:”";      mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;      mso-para-margin:0in;      mso-para-margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      font-size:10.0pt;      font-family:”Times New Roman”;      mso-ansi-language:#0400;      mso-fareast-language:#0400;      mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid      {mso-style-name:”Table Grid”;      mso-tstyle-rowband-size:0;      mso-tstyle-colband-size:0;      border:solid windowtext 1.0pt;      mso-border-alt:solid windowtext .5pt;      mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;      mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;      mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;      mso-para-margin:0in;      mso-para-margin-bottom:.0001pt;      mso-pagination:widow-orphan;      font-size:10.0pt;      font-family:”Times New Roman”;      mso-ansi-language:#0400;      mso-fareast-language:#0400;      mso-bidi-language:#0400;} <![endif]–>

BẢN THUYẾT MINH

THƯ VIỆN HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Tham dự hội thi bài giảng điện tử – phần mềm giáo dục

 

I. LỜI NÓI ĐẦU

Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, hội nhập, thời kì của công nghệ thông tin bùng nổ và phát triển. Cùng với sự phát triển đi lên đó giáo dục mầm non cũng đang cố gắng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, đáp ứng với xu thế phát triển của thời đại, với nhu cầu của ngành học.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ. Việc xây dựng và thiết kế các bài giảng điện tử sẽ giúp cho giáo viên rút ngắn thời gian trong việc chuẩn bị đồ dùng dạy học trước khi lên lớp, giúp cho trẻ hứng thú khi tham gia vào các hoạt động.

Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Hoạ Mi đã tập trung xây dựng lên thư viện học liệu điện tử phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trong nhà trường.

 

II. YÊU CẦU THƯ VIỆN HỌC LIỆU

- Các bài giảng phải đúng với phương pháp bộ môn theo chương trình của Bộ giáo dục – đào tạo. Hình thức trình bày phong phú, đẹp mắt, kích thích được hứng thú cho trẻ, thuận tiện khi sử dụng.

- Các phần mềm đảm bảo nguyên tắc từ dễ đến khó, hình ảnh âm thanh sống động, phù hợp đặc thù lứa tuổi.

- Nội dung súc tích, chắt lọc, dễ hiểu gần gũi với trẻ và mang tính giáo dục cao.

- Thư viện được sắp xếp khoa học thuận tiện cho người quản lý và sử dụng.

 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Máy tính có ổ đĩa ghi, ổ đĩa đọc, phone nghe.

- Chuẩn bị các phần mềm liên quan cần thiết tới việc xây dựng thư viện: Ulead video studio.10, PowerPoint, Photoshop, Visual Basic 6.0, Visual Installer, Nero Burn…

- Lựa chọn các nội dung bài giảng, trò chơi có thể thiết kế được trên các phần mềm, phân theo độ tuổi.

- Tập hợp các hình ảnh tư liệu liên quan đến các bài dạy của các môn học qua nhiều hình thức (Trên mạng Internet, quay băng hình, tư liệu có sẵn)

 

IV. QUI TRÌNH XÂY DỰNG THƯ VIỆN HỌC LIỆU

1. Thành lập tổ chuyên môn

- Thành lập nhóm giáo viên có khả năng về công nghệ thông tin, có thể sử dụng các phần mềm đơn giản thành thạo và có tâm huyết với nghề, kiên trì và nhanh nhẹn.

- Phân công từng giáo viên phụ trách theo bộ môn và lứa tuổi

2.Tiến hành

- Chọn lọc các dữ liệu trong phần chuẩn bị để làm bộ bài giảng, phần mềm theo mục đích yêu cầu đề ra.

- Phân công giáo viên giỏi lĩnh vực nào phụ trách lĩnh vực đó: Khai thác mạng, cắt chỉnh băng hình, thu âm, thu tiếng, tập hợp giáo án, thiết kế phần mềm…

-Thiết kế trình tự bài giảng, phần mềm trò chơi, phần mềm dạy học theo từng môn học một cách khoa học .

- Phân loại các tư liệu hình ảnh, âm thanh videoclip cho các bài theo bộ môn, phân loại theo từng nội dung tư liệu về kho dữ liệu.

-Chọn lọc các dữ kiệu phù hợp đưa vào từng nội dung bài dạy.

- Chèn hình ảnh âm thanh cho từng bài giảng.Thiết kế giao diện trang đầu cho từng phần mềm trò chơi.

- Sắp xếp thư viện theo cây thư mục khoa học thuận tiện sử dụng, tập hợp theo từng môn học và hoạt động, theo từng độ tuổi.

 

V. KẾT QUẢ

-Với sự quan tâm đầu tư có chiều sâu, trọng điểm của phòng giáo dục, sự phân công hợp lí chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu cùng với sự ham học hỏi, cần cù chịu khó của giáo viên, cách làm việc khoa học và hợp lí của tổ chuyên môn chúng tôi đã thiết kế được: Bộ phần mềm trò chơi cho trẻ LQVT lứa tuổi MGB – MGN (22 trò chơi), Bộ phần mềm trò chơi giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non(4 trò chơi); Bộ bài giảng cho trẻ LQCV (gồm 29 chữ cái tiếng Việt); Bộ bài giảng khám phá MTXQ lứa tuổi mẫu giáo (về: Bốn mùa, Các nghề trong xã hội, Bác Hồ, Thủ đô Hà Nội, Ngày sinh nhật mẹ, Ngày nghỉ gia đình, Ngày Tết gia đình); Bộ bài giảng LQVT lứa tuổi MGB (7 bài giảng); Bộ bài giảng cho trẻ LQVH lứa tuổi mẫu giáo (19 bài giảng). Bài giảng tập tô chữ H, K.

Với thư viện này chúng tôi đã ứng dụng trên toàn bộ các nhóm lớp của toàn trường và thu được hiệu quả cao trẻ vô cùng hứng thú với các trò chơi trên máy cũng như hào hứng tham gia vào hoạtđộng.

 

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Mỗi giáo viên được phân công phụ trách nắm vững kiến thức bộ môn, soạn bài giảng, phần mềm trên văn bản trước sau đó đưa ra tổ chuyên môn duyệt lại, lấy ý kiến Ban giám hiệu, giao cho giáo viên dạy thử hoặc thăm dò trên trẻ, để hoàn thiện từng giáo án của mình

- Khai thác lựa chọn sử dụng các phần mềm, dữ liệu để đưa vào bài giảng phần mềm hợp lý.

Qua việc “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy” chúng tôi nhân thấy mỗi giáo án là một đồ dùng hiệu quả, hữu hiệu vì nó được sử dụng lâu dài, bảo quản dễ, đặc biệt với những hình ảnh động, những hiệu ứng “đắt” mà đồ dùng tự tạo không thể thay thế được giúp cho trẻ tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp để thư viện học liệu điện tử của nhà trường ngày một hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ CÂY THƯ MỤC

 

<!–[if gte vml 1]> <![endif]–><!–[if !vml]–>image<!–[endif]–>

DANH MỤC

THƯ VIỆN HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

 

TT

Tên danh mục

Tác giả

Ghi chú

1

Phần mềm trò chơi âm nhạc Inder Games

Dương T Thanh Hương

Tập hợp 4 trò chơi

2

Phần mềm trò chơi làm quen với toán lứa tuổi mẫu giáo bé – mẫu giáo nhỡ

Vũ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thanh Mai

Tập hợp trò chơi hình dạng và số lượng.

3

Bài giảng khám phá Môi trường xung quanh “Mùa xuân”

Vũ Thị Thu Hiền

1 đĩa

4

Bộ videoclip 4 mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông

Vũ Thị Thu Hiền

Sử dụng trên đầu VCD, ổ đĩa CD

5

Bài giảng tập tô chữ h- kmẫu giáo lớn

Nguyễn Thanh Mai

 

6

Bài giảng làm quen chữ viết

An Thị Thanh Huyền

29 chữ cái Tiếng việt

7

Bài giảng nhận biết tập nói lứa tuổi Nhà trẻ

Tổ chuyên môn

Tập hợp 6 bài giảng

8

Bài giảng khám phá môi trường xung quanh về xã hộilứa tuổi mẫu giáo.

Tổ chuyên môn

Lứa tuổi bé, nhỡ, lớn

9

Bài giảng làm quen văn học lứa tuổi mẫu giáo.

Tổ chuyên môn

Lứa tuổi bé, nhỡ, lớn

10

Tập hợp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2006 – 2007; 2007 – 2008.

 

20 sáng kiến

 

 

 

 

 

 

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này